Neuromuscular/Skeletal Adverse Reactions

Reaction 
Oromandibular dystonia (see tardive dystonia)
Osteitis (1)
Osteomalacia (15)
Osteomyelitis (7)
Osteonecrosis / avascular necrosis (36)
Osteopenia (3)
Osteoporosis (44)